Home
เพลงสถาบัน
ติวสอบ
สารจากประธานฯ
กระดานสนทนา
กิจกรรม
ลิงค์
มีฎีกามาบอก
กำหนดการ

สรุปติวเพื่อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการฯ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ ๕๓ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบผู้ช่วยและอัยการ เอกสารชุดนี้ทำสำเร็จโดยลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อน ๆ และได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากคุณวิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ ๕๓ หวังใจไว้ว่าเอกสารชุดนี้น่าจะเกิดประโยชน์สำหรับเพื่อนและขอให้เพื่อน ๆ โชคดีในการสอบทุกสนาม

คณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ ๕๓

ตัวอย่างการตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑,๒,๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔

กฎหมายลักษณะพยานและกฎหมายอื่นๆ

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

พรบ.จัดตั้งฯและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

พรบ.จัดตั้งฯและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามป.วิอาญา  

สถิติมาตราที่สำคัญในส่วนของภาควิธีสบัญญัติ 

ฟื้นฟูกิจการ

มาตราที่เชื่อมโยงกัน

คู่ความร่วม

ฎีกาน่าสนใจ

ฎีกาคุ้มครองแรงงาน

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สรุปหลักกฎหมายอาญาภาค1

สรุปหลักกฎหมายอาญามาตรา 209 - 287